Presidente Partido Popular de Ourense
Congresos Locais
XVI Congreso Partido Popular de Ourense
XV Congreso Partido Popular de Galicia
Rosendo, Secretario
Revista Populares Ourense
Escola de ver‡n
Presidente Partido Popular de Ourense
Facebook
Ourense, 22 de agosto de 2012.- Como ven sendo habitual e fondamente lamentable, o de Ourense volveu a superarse este ano e se converteu, por demérito do seu Goberno Municipal, no Concello con menos programación cultural, durante o mes vacacional por excelencia, de toda Galicia.

Un triste récord para a cidade que fora considerada a "Atenas de Galicia" e onde as iniciativas culturais sempre floreceron pese ao maior ou menor apoio do goberno de turno. Neste caso concreto, o Concello de Ourense volveu a facer gala da súa falta de ideas e, sobre todo, falta de ganas de darlle un pulo á oferta cultural da cidade nun mes onde nos visitan máis turistas que nunca e cando moitos ourensáns que permanecen na urbe teñen tempo para disfrutar de actividades culturais. De feito, as únicas iniciativas salientables e atractivas partiron, por unha banda, do CineClube Padre Feijóo con proxeccións nocturnas ao aire libre dentro do seu ciclo "Cinema na Praza", na praza de San Marcial. Pola outra, da Deputación, co desfile e gran actuación das Xornadas de Folclore. Un clásico de cada verán que nesta ocasión, o Concello quixo aproveitar propagandísticamente instalando un gran cartaz diante do escenario das mesmas. De non ser por estas iniciativas e por aquelas particulares que deseñan hosteleiros locais para facer atractivas as noites ourensás de agosto, o páramo cultural no que está sumida a cidade por culpa da desidia do Goberno Municipal sería o complemento perfecto para a pobre imaxe turística da cidade, cunha Oficina Municipal de Turismo pechada cando máis turistas reclaman os seus servicios. Só un goberno esgotado e sen capacidade para xestionar ou idear iniciativas é capaz de pilotar de xeito tan desastroso a oferta cultural municipal da cidade de Ourense durante o mes de agosto.

 
  • Rosendo Fernández e Beatriz Tejada explicaron polo miúdo as 10 alegacións dos populares e manifestaron que "non podemos ser cómplices da ilegalidade na que o Goberno de Ourense instala os Orzamentos do Concello"

Ourense, 20 de agosto de 2014.- O portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Ourense, Rosendo Fernández, e maila concelleira Beatriz Tejada compareceron esta mañá en rolda de prensa para dar conta das alegacións que o Grupo Municipal do PP presentou en tempo e forma aos Orzamentos do Concello de Ourense para 2014, que foi aprobado inicialmente por unha mínima representación do PSOE na Xunta de Goberno Local do pasado 21 de xullo, pese a supoñer case 104 millóns de euros, despois de ser rexeitado pola totalidade da oposición seis días antes, no pleno do 15 de xullo.

Rosendo Fernández sinalou que, aínda que as alegacións dos populares van na mesma liña que as emendas presentadas no seu día, levan importantes incorporacións a xulgar polos acontecementos recentes na vida municipal, coñecidos e acontecidos despois daquel 15 de xullo.

Deste xeito, o Grupo Municipal do Partido Popular presentou un total de 10 alegacións. As catro primeiras, analizou Rosendo Fernández, están fundamentadas por non terse axustado a elaboración e aprobación dos Orzamentos aos trámites legais, e son as seguintes:


1.- Incompetencia para os orzamentos 2014. Só os "inmediatos seguintes" (2015):

O texto da disposición adicional decimosexta da Lei de Bases de Réxime Local (LBRL) é claro ao sinalar cal é a competencia que podería, cumprindo unha serie de requisitos, exercer a Xunta de Goberno Local en sustitución do Pleno.

Sinala claramente que poderá aprobar "a) O orzamento do exercicio inmediato seguinte, sempre que previamente exista un orzamento prorrogado".


Unha lectura sinxela e literal da norma aclara as diferentes cuestións e dúbidas xurdidas sobre a eficacia temporal da Lei 27/2013, e os orzamentos municipais. Entrando en vigor esta Lei o 01 de xaneiro de 2014, só o orzamento do ano 2015 podería ser obxecto de aprobación pola Xunta de goberno local, e non así o do ano 2014.

En definitiva, o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local é nulo por ausencia de competencia para a aprobación inicial dos orzamentos municipais do ano 2014.


2.- Falta de informe de Intervención sobre o procedemento de aprobación:

Apréciase a ausencia dun informe previo e escrito sobre o proxecto presupuestario de 2014 por parte da Intervención para a súa aprobación na xunta de goberno, pois nin puido pronunciarse sobre a tramitación dese orzamento (-en canto existencia ou non de competencia pola xunta de goberno para aprobar o orzamento do ano en curso-), nin sobre os efectos que sobre ese orzamento ha ter a sentenza do TSJ sobre a RPT do Concello e a nulidade de 41 postos de traballo, emitida e notificada con anterioridad ao acordo de aprobación inicial pola Xunta (21/07/2014) e que altera o contido do anexo de persoal, o que constitúe un defecto formal invalidante.

Efectivamente, aínda que os informes do oficial maior e secretario xeral son útiles e ilustrativos, só o informe do Interventor é preceptivo, e a súa ausencia é invalidante. E é claro que o inicial informe do Interventor non puido analizar nin ter en conta nin a intención de someter o orzamento municipal a aprobación pola Xunta de Goberno Local nin os efectos da Sentenza antes referida nin a proposta de modificación da RPT para cumprir a Sentenza.

Tamén, ao non haberse procedido na Xunta de Goberno Local a votar as enmendas presentadas polos diferentes grupo políticos, formando estas parte do documento do orzamento, tal e como o expresa no seu informe de data de 18 de xullo de 2014 o Secretario Xeral do Pleno, estas enmendas (que formarían parte do orzamento municipal a aprobar pola Xunta de Goberno Local) debían ser informadas tamén polo Interventor municipal, con carácter previo á súa aprobación ou rexeitamento.


3.- Erro procedemento de aprobación dos orzamentos pola Xunta de Goberno Local (resolución das alegacións-reclamacións):

Consultada a lexislación vixente e vistos dous informes da Dirección Xeral dos Servizos Xurídicos e Coordinación Territorial da FEMP, sobre a posibilidade de que a Xunta de Goberno poida aprobar os orzamentos trala entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de Racionalización e Sostenibilidad da Administración Local (LRSAL), consideramos un erro de procedemento si o equipo de goberno resolve directamente as alegaciones-reclamaciones presentadas ao orzamento inicial na Xunta de Goberno Local, sen pasar anteriormente polo pleno, como indica o informe do Secretario Xeral do Pleno.


4.- Ausencia de negociación colectiva do capítulo 1 dentro da mesa de negociación.

Que determina a ausencia do procedemento establecido para á súa aprobación por falta da preceptiva negociación coas organizacións sindicais esixido polo Estatuto Básico do Empregado Público.

As cinco seguintes alegacións que explicounas a concelleira Beatriz Tejada, e están fundamentadas por ser de manifesta insuficiencia os ingresos con relación aos gastos presupostados ou ben destes respecto de as necesidades para as que estea previsto. Son as seguintes:


5.- Capítulo 1 (persoal):

Obsérvanse diferenzas entre a previsión presupuestaria e a estimación efectuada polo departamento de Intervención, xa que este orzamento non foi elaborado conforme dispón a normativa vixente en canto aos seus contidos e, en concreto, ao capítulo I referido a persoal segundo datos que obran en Intervención Municipal recollidos no seu informe de fiscalización para o proxecto inicial de orzamentos, destaca as discrepancias existentes entre os servizos que figuran nos estados de gastos e os que se trasladan ao anexo de persoal que atentan contra o artigo 18.1 do RD 500/90 de 20 de abril que desenvolve o Capítulo primeiro do Título sexto da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de orzamentos e que establece no seu apartado c) que o orzamento ha de incorporar un anexo de persoal da Entidade local, en que se relacionen e valoren os postos de traballo existentes na mesma, de forma que se dea a oportuna correlación cos créditos para persoal incluídos no Orzamento.

Así mesmo constátase que non se ten en conta a Lei Xeral Presupuestaria que di que ademais da conxelación salarial, os Concellos han de desdotar e amortizar todos aqueles postos que non se poidan cubrir a través das diferentes probas selectivas o que, segundo o referido informe da intervención, implica un exceso de previsión de gasto nun orzamento que xa de por si vulnera a regra de gasto porque dota créditos presupuestarios por encima dos límites dos gastos non financeiros aprobados polo pleno da Corporación.


6.- Insuficiencia de créditos para atender obrigacións recoñecidas (SOGAMA):

Consistente nunha capacidade de gasto insuficiente no borrador presupuestario para facer fronte ao incremento  do canon de SOGAMA a repercutir aos concellos galegos a partir do 1 de marzo de 2014, cifrado nun 34% en virtude da Disposición Adicional vixésimo primeira da lei 11/2013 de 26 de decembro.


7.- Por ingresos irreais en base a unha insuficiente xustificación de ingresos para asegurar o equilibrio presupuestario:

Xa que á vista das previsións de ingresos efectuadas e segundo informe de intervención 514/14 de fiscalización do proxecto de orzamentos xerais está alzada a previsión realizada en concepto de ingresos polo imposto sobre construcións, instalacións e obras cifrado en 600.000,00€, cantidade que parece ilusoria tendo en conta que as devolucións a practicar só por este concepto con base nas reclamacións formuladas por Hipercor e pola Xunta de Compensación do sector "Fosillón- A Farixa"  ascenden a 1.445.621,26 euros sobre unha recaudación obtida no exercicio 2013 de 321.936,93 euros.


8.- Incumplimiento obxectivo estabilidade presupuestaria.

Que introduce a Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) entendendo como tal a situación de equilibrio ou superávit estructural. Xa que o proxecto de orzamentos presentado  conleva desequilibrio entre os ingresos e gastos de natureza non financeira, de forma que os recursos correntes e de capital resultan insuficientes para facer fronte aos gastos correntes e investimentos, porqué si atémosnos/atémonos ao proxecto presentado e unímoslle as modificacións presupuestarias previamente aprobadas ata a data, o cumprimento da citada estabilidade presupuestaria ten un déficit de 11.373.784,43€.


9.- Incumplimiento da regra de gasto.

Con exceso no límite de 29.856.518,45€  si temos en conta o proxecto presentado e unímoslle as modificacións presupuestarias previamente aprobadas ata a data, incumprindo o acordo plenario de 2 de maio de 2014 onde se aprobou por maioría absoluta un teito de gasto para 2014 con votos a favor do Partido Popular e de PSdeG.


En consecuencia a todo o exposto, a última alegación dos populares é a seguinte, tal e como explicou o portavoz, Rosendo Fernández:


10.- Devolución do orzamento aprobado inicialmente pola xunta de goberno local:

Consideramos que o Orzamento municipal para o 2014, inicialmente aprobado en Xunta de Goberno Extraordinaria o pasado 21 de xullo de 2014, incumple necesarios requisitos legais referidos nos anteriores apartados, o que debería supoñer o seu devolución para a aprobación dun novo proxecto que se axuste aos mesmos para o seu remisión ao Pleno a fin da súa aprobación inicial.


Por todo isto, o Grupo Municipal do PP de Ourense solicita no seu escrito de prensentación das alegacións o seguinte:

Que sexan admitidas estas alegaciones aos Orzamentos Xerais do Concello de Ourense para o 2014, e na súa virtude, ordénese a subsanación de cantas deficiencias foron constatadas, así como en particular, todas cantas actuacións administrativas resulten invalidadas por erros manifestos de procedemento, que permitan a introdución das modificacións necesarias para cumprir coa lexislación vigente en materia de xestión presupuestaria.

 

  • Despois de que os populares defenderan unha moción para este fin en febreiro de 2013, case ano e medio despois comeza a cumprirse pouco a pouco aquel acordo plenario

Ourense, 21 de xullo de 2014.- Case ano e medio despois de que PSOE e BNG (DO a rexeitara) apoiasen cos seus votos unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular na que se pedía que se dotasen os parques infantís de tódolos barrios da cidade de mobiliario lúdico adaptado a nenos con necesidades educativas, parece que aquel acordo plenario de febreiro de 2013, gracias á moción defendida pola viceportavoz dos populares, Belén Iglesias, comeza a cumprirse, por incrible que pareza dada a traxectoria do Goberno minoritario de Ourense.

Segundo constatan os concelleiros populares que asisten cada semana á xunta de área de Medio Ambiente, José Luis Valcarce e Carmen Carballo, a Concellería de Medio Ambiente comezará a adaptar o mobiliario lúdico en cinco parques da cidade. Noticia inusual porque é positiva, sen dúbida, no contexto de absoluta inacción e parálise na que se atopa sumido o Concello de Ourense. "Se estes parques van a contar con mobiliario adaptado será gracias á labor de fiscalización do PPOU", di Belén Iglesias e, apelando ao principio de inclusión (concepto pedagóxico), explica que "somos conscientes de que a vida útil deste mobiliario lúdico infantil é moi curta, por eso propoñemos que se vaian incorporando estes balancíns na medida das posibilidades municipais e que cando se teña que reparar algún se substiúa por outro adaptado a nenos con necesidades educativas". Lembrando e recomendando Belén Iglesias que non se repitan inversións como a realizada no Parque de San Lázaro no anterior mandato municipal, onde se invertiron 300.000€, dos que 187.000€ se adicaron a mobiliario infantil, pero que non estaba adaptado en ningún caso aos nenos con necesidades especiais.

Por último, a concelleira Belén Iglesias recoméndalle ao goberno en minoría absoluta do Concello de Ourense "que se deixen de loitas internas e de poñerse zancadillas entre eles mesmos e pasen a ocuparse dunha vez dos problemas reais dos veciños da cidade. E, no tocante aos parques infantís, hai moito que facer. Basta pasear, sen ir máis lonxe, pola Alameda para descubrir restos do Botellón nas fins de semana. Ou mobiliario estragado como o que mostramos non hai moito no pleno".

 
  • Rosendo Fernández tamén valorou como "gravísima" a sentencia firme que anula 41 postos de traballo e o que é peor: que esa sentencia firme se ocultara por parte do Goberno Municipal, a cal condicionaría o pleno de Orzamentos

Ourense, 18 de xullo de 2014.- O portavoz do grupo municipal do Partido Popular de Ourense, Rosendo Fernández, compareceu esta mañá para dar conta do precinto dos contenedores soterrados e, a preguntas dos xornalistas, para valorar a sentencia firme do TSXG que anula 41 postos de traballo no Concello.

Rosendo Fernándes sinalou que os contenedores soterrados están precintados, sen máis explicacion que "fóra de uso temporal". Ten que ser o Grupo Municipal do Partido Popular, forza maioritaria deste Concello, os que lles expliquen a verdade deste asunto.

Na cidade existen un total de 82 contenedores soterrados distribuidos en 46 "islas". A meirande parte dos mesmos foron instalados en 2003 (salvo so das rúas avenida de Marín, Francisco Llorens, Camelias, Dali, Praza da Chave e Florentino Cuevillas, que foron instalados con posterioridade) . Supuxeron unha inversión total de 1.640.000 euros (20.000 euros por equipo), e similares aos que temos aquí tamén os teñen en outras cidades como vigo, Sanxenxo, Santiago, Lugo, A Coruña ou Oporto.

Estas instalacións están reguladas polo Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de aparatos de Elevación e Manutención, que establece:

"que o propietario dos equipos ten que manter en todo momento o bo estado e funcionamento dos mesmos e impedir a súa utilización cando non se poida garantizar a súa seguridade".

Aquí é onde se sitúa a problemática:

É necesario realizar un Plan de mantemento dos equipos, que asegure que a conformidade inicial da instalación perdura durante toda a vida do equipo. É importante que os equipos de traballo sexan mantidos de xeito que a súas características non se degraden ata o punto de poñer en risco ás persoas debido a situacións perigosas.

De feito, o último mantemento realizado pola empresa instaladora data de 2008. Tres anos despois, en agosto de 2011, esta empresa rexistrou unha carta advertindo ao equipo de goberno da grave situación xerada por tres anos de falta de mantemento.

A solución, ten un custe: 150.000€, debido ao deterioro causado pola falla de mantemento dos equipos a día de hoxe. Pero señores: nun orzamento do grupo de goberno de 103 millóns de euros, non existe nin rastro desta partida.

De feito, se o mantemento fose regular, bastarían 36.000€ cada ano. Pero a inacción e a desidia do goberno minoritario de Ourense obviou sempre esta posibilidade.

Pero o máis grave de todo é que, debido a esta falta de xestión, de previsión e de dotación orzamentaria, o que está en risco é a seguridade dos traballadores de Ecourense. De feito, o precinto dos contenedores ten un motivo directo: o departamento de riscos laborais esixiu o precinto destas instalacións, debido á falta de mantemento, polo risco que pode supoñer a manipulación dos mecanismos por parte dos operarios á hora de baleiralos. De feito, a empresa Ecourense négase a realizar este traballo, precisamente polo risco existente, precisou Rosendo Fernández.

"Esto, señores e señoras, é gravísimo e ninguén do goberno minoritario e desnortado de Ourense asume responsabilidade algunha".
Valoración sentencia TSXG

Rosendo Fernández precisou que hai moito, moito tempo que o Grupo Municipal do PP leva dicindo que facía falta facer unha nora RPT no Concello de Ourense. E hoxe se confirma.

"Na pasada sesión plenaria do 15 de xullo, cando debatimos as emendas do Orzamento, PSOE e BNG denegaron unha das nosas emendas, na que pedíamos elaborar unha nova RPT. E o que é máis grave, sendo coñecedor o equipo de goberno desta sentencia demoledora, notificada ás partes o 3 de xullo.

É lamentable que o alcalde non dé a cara ante un feito deste calibre e non informe directamente nin aos cidadáns nin aos propios afectados por esta sentencia. Na Deputación, sen ir máis lonxe, o seu responsable dá a cara aínda que as sentencias veñan mal dadas", dixo o portavoz dos populares.


"Acabamos de pedir por rexistro un certificado ao señor Secretario do Pleno se tiña coñecemento desta sentencia antes do pleno extraordinario de Orzamentos do martes 15 de xullo. Se o goberno municipal ocultou esta sentencia, puxo en serio risco a toda a Corporación, xa que de resultar aprobado o Orzamento, todo aquel que levantase a man, ¿tería incurrido nun delito de prevaricación?.

Tamén acabamos de pedir a convocatoria de xunta de portavoces para que se nos informe de xeito inmediato das accións que se van a tomar ao respecto dende o goberno municipal", dixo Rosendo Fernández.

E, por último, o portavoz do PPOU esixiu que o alcalde inste á súa xefa política, a señora Rguez Dacosta, responsable de Persoal, a que solucione este asunto de inmediato. Que algo terá feito nos 15 días que levamos coa sentencia dictada e notificada, tendo en conta, ademáis, que o seu traballo nos custa 60.000€/ano a tódolos ourensáns

 
Ante a delicada situación que está atravesando o Clube Ourense Baloncesto (COB), o Grupo Municipal do PP de Ourense quere manifestar o seguinte:

-Que o enorme retraso á hora de elaborar e aprobar os Orzamentos Municipais de 2014 é a causa principal pola que o Clube Ourense Baloncesto non tivera recibido a subvención anual do Concello.

-Que o Concello de Ourense, co-propietario do Clube Ourense Baloncesto (COB), está pendiente de resolver a convocatoria de axudas, ao ser concurrencia competitiva, sen saber a día de hoxe a cantidade exacta para o COB, cun enorme perxuizo para este clube e o resto de entidades deportivas da cidade.

-Que a outra co-propietaria do COB, a Deputación Provincial de Ourense, xa abonou en tempo en forma os 216.000€ que consignou para o apoio ao principal clube de baloncesto da provincia.

-Que tendo en conta que os Orzamentos Municipais serán sometidos mañá a pleno para a súa aprobación inicial, e que despois deste trámite aínda terían que presentarse alegacións previas á súa aprobación definitiva, nunca sería antes de setembro cando a partida económica puidera ser efectiva.

-Que o Grupo Municipal do PPOU anuncia que mañá, no debate plenario, rexeitará a emenda presentada polo Grupo Municipal do BNG, na que solicita a redución da partida de patrocinio Ourense Termal en 40.000€. Os populares defenden que se manteña este compromiso municipal adquirido polo ben do COB e da súa afición.

-Que os populares sempre esixiron que os Orzamentos Municipais se presentaran conforme á legalidade, co fin de que estivesen aprobados e en vigor a 1 de xaneiro no ano en curso e para que non aconteceran estes problemas. Os populares defenderon mocións e incluso solicitaron un pleno extraordinario para este fin o 27 de decembro de 2013, sen que o Goberno Municipal tivese en conta estas lexítimas reivindicacións fundamentais para o Clube Ourense Baloncesto.
Ourense, a 14 de xullo de 2014

 

Ver Todas

Suscíbete:
Redes Sociales: